Трудово право

Ignorantia iurus nocet  -
Непознаването на закона не е оправдание  • изготвяне, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори;
  • изготвяне на всякакви документи, свързани с правата и задълженията по Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му - правилници за вътрешен трудов ред, организация на работната заплата, заповеди от работодателя, разпределение на средства като социални разходи и свързаните с тях особености при данъчното облагане и внасянето на осигурителните вноски, споразумения и др.;
  • процесуално представителство по трудово-правни спорове;
  • административно-наказателна защита при нарушения на трудовото законодателство – пред Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и съдилищата – обжалване на наказателни постановления;
  • участие в процедури по масови уволнения и подбор на служители.